Image
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.∆.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1º Αντικείµενο του Κανονισµού
Αντικείµενο του Κανονισµού αυτού είναι ο καθορισµός των όρων και του τρόπου λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ράµας (∆.Ε.Υ.Α.∆.). Οι όροι του παρόντος κανονισµού δεσµεύουν όλους τους καταναλωτές, νοµικά και φυσικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µε τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στο νόµο.

Άρθρο 2º
i) Γενικοί Όροι
1. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ράµας (∆.Ε.Υ.Α.∆.) έχει στην κυριότητα και δικαιοδοσία της τα δίκτυα ύδρευσης εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ράµας και είναι αρµόδια για τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση και λειτουργία τους σύµφωνα µε το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
2. Τα δίκτυα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. εξυπηρετούν κατά κανόνα αστικές ανάγκες ύδρευσης και κατ’ εξαίρεση άλλες ανάγκες παροχής νερού. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. παρέχει νερό κατάλληλο προς πόση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση σε οικισµούς µη πόσιµου νερού, όταν δεν είναι δυνατή, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η παροχή νερού κατάλληλου για πόση. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης συµπληρώνει και υπογράφει ειδικό έντυπο στο οποίο δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση.
3. Η χρήση του νερού που παρέχει η ∆.Ε.Υ.Α.∆. για ειδικούς βιοµηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται µε ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει µε τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυµητή βελτίωση του νερού. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει καµία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης για οποιαδήποτε ζηµιά που θα προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόµενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει ποσότητα νερού ανάλογη των αντικειµενικών του αναγκών, σύµφωνα µε τους περιορισµούς του παρόντος κανονισµού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο µέλλον µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
5. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τµηµατικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο κατά περιοχές και ηµέρες, ύστερα από, όσο το δυνατόν, έγκαιρη ανακοίνωση στους κατοίκους της περιοχής. Μπορεί ακόµη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς χρήσης νερού από µέρους των καταναλωτών, πρέπει αυτοί να την εξασφαλίσουν µε την αποθήκευση νερού σε δεξαµενές ή µε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
7. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει καµία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε συσκευές ή µηχανήµατα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ούτε υποχρέωση αποζηµίωσης. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει επίσης καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το µηδενικό µέχρι το κανονικό επίπεδο, µετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης. Σε περίπτωση βλαβών η ποιότητα του παρεχόµενου νερού αποκαθίσταται και µπορεί να ελεγχθεί µετά από τη ροή ικανής ποσότητας νερού µέσα από όσους σωλήνες δεν τροφοδοτούνταν κατά τη διάρκεια της βλάβης. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει υποχρέωση να προειδοποιεί τους καταναλωτές για προγραµµατισµένες διακοπές νερού, µε κάθε µέσο που θεωρεί κατάλληλο.
8. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν είναι υποχρεωµένη να ικανοποιεί απαιτήσεις µεγάλων στιγµιαίων καταναλώσεων (µεγάλες ποσότητες νερού σε πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο εικοσιτετράωρο).
9. ∆ε θα γίνεται η οριστική υδροδότηση των οικοδοµών, αν µετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όµβρια ύδατά τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Τα όµβρια των οικοδοµών πρέπει, µε σωλήνες χωνεµένους στα πεζοδρόµια, να µεταφέρονται επί του καταστρώµατος των δρόµων. Εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγρ. 3, του Κανονισµού Αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
10. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους όρους του παρόντος Κανονισµού, του Κανονισµού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλει πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις µήνες. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονοµικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής του παγίου ή της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

ii) Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του µε τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδοµής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά µε την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. κατά την υποβολή της αίτησης εξετάζει πρώτα τους τίτλους ιδιοκτησίας πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί και µετά εγκρίνει την υδροδότηση του ακινήτου.
2. Καταναλωτής ονοµάζεται ο εκάστοτε χρήστης της παροχής ακόµη και αν δεν έχει εµπράγµατο δικαίωµα στο υδροδοτούµενο ακίνητο.
3. Αγωγός είναι ο από οποιοδήποτε νόµιµο υλικό κατασκευασµένος σωλήνας µεταφοράς και διανοµής του παρεχόµενου από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. νερού.
4. Υδραυλική παροχή (παροχή) Η διακλάδωση του αγωγού από τη ρυµοτοµική γραµµή του υδρευόµενου ακινήτου µέχρι τον αγωγό διανοµής της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ονοµάζεται υδραυλική παροχή ή απλώς παροχή. Η υδραυλική παροχή ανήκει µόνιµα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του, και δεν µεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόµα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
5. ∆απάνη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης για την κατασκευή της υδραυλικής παροχής.
6. Τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η καταβολή του κόστους της εξασφαλισµένης δυνατότητας άµεσης σύνδεσης οποιουδήποτε δηµότη µε το δίκτυο υδροδότησης.
7. Μίσθωµα χρήσης του υδροµέτρου: Το παραπάνω ποσό που περιλαµβάνεται σε κάθε εκδιδόµενο λογαριασµό χρεώνεται στους καταναλωτές προκειµένου: α) Να καλύψει το κόστος τοποθέτησης ή αντικατάστασης υδροµέτρου. β) Να καλύψει το κόστος της συντήρησης του υδροµέτρου και της υδραυλικής παροχής του ακινήτου, µέχρι την οικοδοµική γραµµή του ακινήτου. Από της ισχύος του παρόντος κανονισµού κάθε τοποθέτηση ή αλλαγή υδροµέτρου θα γίνεται µόνο από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
8. Εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης (Εγγύηση ιδιοκτήτη): Το ποσό αυτό πληρώνεται άπαξ από τον ιδιοκτήτη και επιστρέφεται µε τη λύση της σύµβασης, εφόσον δεν έχει συµψηφιστεί µε χρέη του προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆..
9. Εγγύηση χρήσης της υδροδότησης από µισθωτή {Εγγύηση µισθωτή): Το ποσό αυτό πληρώνεται από το µισθωτή µε την εγκατάστασή του στο ακίνητο και του επιστρέφεται µε τη λήξη της µίσθωσης του ακινήτου, εφόσον δεν έχει συµψηφιστεί µε χρέη του προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
10. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδρόµετρο ή αυτό έχει αφαιρεθεί, ή η λήψη νερού µε σωλήνα που παρακάµπτει το υδρόµετρο ή µε όποιο άλλο τρόπο λήψη νερού από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί λαθραία υδροληψία και τιµωρείται α) µε την επιβολή προστίµου και β) µε τη χρέωση τεκµαρτής κατανάλωσης που καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Σε κάθε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης, να προσφύγει στα ποινικά δικαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 3ο
Αγωγοί

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανοµής. - Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που µεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας µέχρι και τις δεξαµενές διανοµής. - Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου µε διάµετρο ίση ή µεγαλύτερη των 150 χιλιοστών του µέτρου. - Αγωγοί διανοµής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάµετρο µικρότερη των 150 χιλιοστών του µέτρου. Άρθρο 4ο Παροχές
1. Οι υδραυλικές παροχές των ακινήτων, όπως στο άρθρο 2 περιγράφηκαν, τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδροµέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόµιο. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να τοποθετεί φρεάτια υδροµέτρων µέσα σε προκήπια, σε κατά πρόσωπο στοές, σε Pilotis, ή γενικώς κοινόχρηστους χώρους, εφόσον η θέση είναι ανά πάσα στιγµή ελευθέρως επισκέψιµη. Σε κάθε περίπτωση τα υδρόµετρα θα πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό µε ειδική κατασκευή (π.χ. ντουλάπια µε µόνωση).
2. Οι παροχές διακρίνονται:
α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές µε διάµετρο µέχρι 1 ½ ιντσών, που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα και άλλες µικρές εγκαταστάσεις.
β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές µε διάµετρο µεγαλύτερη των 1 ½ ιντσών, που χρησιµοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισµού, όπως νοσοκοµεία, στρατιωτικές µονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύµατα, τουριστικές και γεωργικές µονάδες και άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις.
γ) Σε πυροσβεστικές παροχές µε διάµετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιµοποιούνται µόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της µε εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνοµη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόµετρο και συνδέεται απευθείας µε τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτήν η παροχή νερού για άλλη χρήση.
δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής έργων. Για την τοποθέτηση των παροχών, εφόσον για το έργο απαιτείται άδεια δηµόσιας ή άλλης αρχής, υποβάλλεται στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. η ενλόγω άδεια, θεωρηµένη από την υπηρεσία που την εξέδωσε. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται µετά την οικονοµική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ή, αν αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, µέχρι λήξη ισχύος της δοθείσης άδειας. Εάν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για το οποίο δόθηκε η άδεια οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι δυνατή η παράταση του δικαιώµατος χρήσης της εργοταξιακής παροχής, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο παράτασης της άδειας από την αρχή που ήταν αρµόδια να την εκδώσει. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. τη διακοπή της παροχής ή να προσκοµίσει στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να µετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται µε εργοταξιακή παροχή µετά την αποπεράτωση των εργασιών για τις οποίες αυτή δόθηκε, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να διακόψει άµεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιµο που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
ε) Προσωρινή παροχή καλείται οποιαδήποτε παροχή προς εξυπηρέτηση έκτακτης και χρονικά περιορισµένης ανάγκης (π.χ. υπαίθριες εκθέσεις, τσίρκο, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους κ.α.). Για την έκδοση αυτής της άδειας απαιτείται η υποβολή της άδειας άσκησης της δραστηριότητας, συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας και η καταβολή εγγύησης που καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Άρθρο 5ο
Μεταφορά, µετατροπή, µετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της στάθµης της παροχής
1. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβαίνει στη µεταφορά, τη µετατροπή, τη µετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της στάθµης της παροχής είτε µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της ή για την αντιµετώπιση αλλαγής της στάθµης του δρόµου από το ∆ήµο.
2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτός συµπληρώνει έντυπο που του χορηγείται από τα αρµόδια γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και η εργασία εκτελείται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού.
3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωµένος να την αποδεχτεί προσαρµόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής µε δική του ευθύνη και δαπάνη. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβεί σε διακοπή της υδροδότησής του. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν ευθύνεται αν από αµέλεια του ιδίου ή του τεχνικού που αυτός χρησιµοποίησε προκληθεί διακοπή της ύδρευσής του ή οποιαδήποτε άλλη ζηµία.
4. Οι εργασίες για τη µεταφορά, τη µετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρµόδια Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισµού.

Α. Μεταφορά παροχής

1) Η µεταφορά της παροχής µε δαπάνες του ιδιοκτήτη µπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, οπότε όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου µεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.∆., επιβάλλεται η µεταφορά της παροχής για να αντιµετωπιστεί υγειονοµικός κίνδυνος. γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η µεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται µόνο όταν είναι τεχνικά εφικτή και δεν δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εµπόδια στην οµαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.
2) Η µεταφορά υφιστάµενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδοµής και η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδροµέτρων γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και η δαπάνη µεταφοράς καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη.
3) Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. είναι υποχρεωµένη να µεταφέρει µε δικές της δαπάνες την παροχή από καταργηµένο παλιό δίκτυο σε νέο που τέ- θηκε σε λειτουργία.
4) Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν τη µεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη µεταφορά κατάλληλο ιδιώτη τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δε φέρει καµία ευθύνη αν λόγω αµέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
5) Στις περιπτώσεις που η µεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, η δαπάνη µπορεί να συµπεριληφθεί στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού του ιδιοκτήτη.

Β. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής
1) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές της ∆.Ε.Υ.Α.∆., η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες µετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδροµέτρου και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται µε την δαπάνη της µετατροπής και είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.
2) Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να µετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαµόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. Η µετατόπιση αυτή γίνεται µε επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η µετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώµατος σε βάρος του πεζοδροµίου, γίνεται µε δαπάνη του φορέα που εκτελεί την διαπλάτυνση (π.χ. ∆ήµος). Σε εκτεταµένες παρεµβάσεις επί δρόµων, πλατειών κ.λ.π. η δαπάνη µπορεί να προϋπολογίζεται εκ των προτέρων βάσει µελέτης που θα συντάσσεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., αλλά τα έξοδα θα πρέπει να καλύπτονται από το φορέα υλοποίησης του έργου.
3) Η µετατόπιση των αγωγών της ∆.Ε.Υ.Α.∆. που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης είτε λόγω αίτησης ιδιοκτήτη, γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Στην απόφαση του ∆.Σ. καθορίζονται και οι όροι της µεταφοράς (οικονοµικοί κ.α.).
4) Η µετατόπιση παροχής, µε αίτηση του ιδιοκτήτη, σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 µέτρων υπολογίζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και χρεώνεται ως νέα παροχή.

Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής
1. Η µεταβολή της στάθµης του πεζοδροµίου έχει ως συνέπεια την προσαρµογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθµη, είτε µε ανύψωση είτε µε καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω µεταβολής της στάθµης του πεζοδροµίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την µεταβολή (∆ήµος ή ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που η οικοδοµή είχε τοποθετηθεί σε λάθος υψοµετρική θέση). Σε όλες τις περιπτώσεις που το κόστος των παραπάνω εργασιών βαρύνει τρίτο, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. τις εκτελεί µετά την ολοσχερή εξόφληση της προϋπολογισθείσης δαπάνης από τον υπόχρεο.

Άρθρο 6º
Υδρόµετρα
1. Για τη µέτρηση της κατανάλωσης του νερού η ∆.Ε.Υ.Α.∆. τοποθετεί υδρόµετρο σε κάθε παροχή, το οποίο συνδέει την παροχή µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδροµέτρου και βαρύνεται µε το µίσθωµα χρήσης του υδροµέτρου, το ύψος του οποίου ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού. Από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος κανονισµού οποιαδήποτε αντικατάσταση υδροµέτρου δε θα µπορεί να γίνει από τους καταναλωτές, αλλά θα γίνεται ατελώς από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., εκτός και αν απαιτείται µετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης (βλ. και άρθρο 5, παρ. Β, περ. 1). Μετά από την κατά τα παραπάνω αντικατάσταση του υδροµέτρου ο καταναλωτής θα πληρώνει µίσθωµα χρήσης υδροµέτρου.
2. Τα υδρόµετρα τοποθετούνται σε κιβώτια προστασίας µέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στα πεζοδρόµια, τα οποία φρεάτια ο καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά που προκαλείται σ' αυτά τα υδρόµετρα ή τους σωλήνες παροχής από αµέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή οποιουδήποτε που ενεργεί για λογαριασµό του.
3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε αυτοτελή οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία και γενικά σε κάθε τµήµα του υδρευόµενου ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένα τουλάχιστον υδρόµετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριµένων κατά χρήση τµηµάτων του ιδίου ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων µε το ίδιο υδρόµετρο απαγορεύεται και η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδροµέτρου µέχρι τη νόµιµη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
4. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να ελέγχει τα υδρόµετρα σε οποιαδήποτε στιγµή και να τα αντικαθιστά µε άλλα, ακόµα και διαφορετικού συστήµατος, ή να προσθέτει µετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. τον έλεγχο των µετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε µετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο µετρητής λειτουργεί µε ακρίβεια ή µε προσέγγιση + -3% ο πελάτης βαρύνεται µε τα έξοδα ελέγχου. Αν αντίθετα διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του µετρητή σε ποσοστό µεγαλύτερο από + - 3%, τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν τη ∆.Ε.Υ.Α.∆
5. Παρεµβάσεις στον µετρητή από τον υδρολήπτη ή άτοµα που ενεργούν για λογαριασµό του θεωρούνται ως πρόθεση λαθραίας υδροληψίας και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιµο το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωµαλίες στη λειτουργία του µετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταµατήσει να λειτουργεί ο µετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη την περίοδο αδράνειάς του. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνεται ο µέσος όρος της κατανάλωσης που σηµειώθηκε κατά το διάστηµα λειτουργίας του, σε σύγκριση µε την κατανάλωση της αντίστοιχης περίοδο του προηγούµενου έτους.
6. Σε παροχές που πραγµατοποιούν καταναλώσεις µικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούµενες για την ευαισθησία του µετρητή, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει δικαίωµα να επέµβει και να τοποθετήσει µετρητή µικρότερης διαµέτρου, κατάλληλο για τη µέτρηση της πραγµατοποιούµενης κατανάλωσης.
7. Κανείς καταναλωτής δεν µπορεί να διατηρεί σε λειτουργία υδρόµετρο πέραν των ετών που καθορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρία περί των ορθών µετρήσεών του (χρόνος εγγύησης του υδροµέτρου) και οπωσδήποτε όχι πέραν της οκταετίας ανεξαρτήτως τύπου και κατασκευαστικών εγγυήσεων.

Άρθρο 7º
Χώρος υδροµέτρων
1. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούµενων ακινήτων γίνεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆
2. Ο χώρος των υδροµέτρων που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδοµών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύµατα υπονόµων που θα προκαλούν κίνδυνο µολύνσεως του νερού και ζηµιά στη δηµόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόµα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης µέσα από το χώρο όπου βρίσκονται τα υδρόµετρα.
3. Τα υδρόµετρα παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωµένα σε µία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανοµής.
4. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτηµάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από µια θέσεις για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
5. Τα υδρόµετρα παροχών, µε γραπτό αίτηµα των ιδιοκτητών του ακινήτου, µπορούν να τοποθετηθούν σε άλλη θέση από αυτήν του πεζοδροµίου, µε τους περιορισµούς του άρθρου 4, &2. Στην περίπτωση αυτή ο αγωγός από το πεζοδρόµιο ή τη ρυµοτοµική γραµµή µέχρι την (εσωτερική του οικοπέδου) θέση εγκατάστασης των υδροµέτρων ανήκει στην εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του οικοπέ- δου και κατασκευάζεται από τον ιδιοκτήτη. Η διάταξη όµως τοποθέτησης των υδροµέτρων (collector) κατασκευάζονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. αλλά το κόστος των υλικών και της εργασίας καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν τα υδρόµετρα. Την ευθύνη για ζηµιές που µπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση από διαρροές ή επεµβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
6. Το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.∆. που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των ενδείξεων των υδροµέτρων, την αστυνόµευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις δικαιούται ανεµπόδιστα να εισέρχεται στα υδρευόµενα ακίνητα, µε την παρουσία του υδρολήπτη, προκειµένου να πραγµατοποιεί κάθε είδος ελέγχου στην εσωτερική εγκατάσταση τους. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να δεχτεί τον έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
7. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης διενέργειας ελέγχου ή µέτρησης ή άλλης εργασίας που σχετίζεται µε την κατανάλωση νερού, µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.∆. του διακόπτεται αµέσως η παροχή και του επιβάλλεται πρόστιµο, το ύψος του οποίου ορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Άρθρο 8ο
Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται µετά το εσωτερικό προσαρµοστικό (ρακόρ) του υδροµέτρου προς την πλευρά του ακινήτου ή, για υδρόµετρα µεγάλης διαµέτρου, µετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδροµέτρου προς την πλευρά του ακινήτου ή, για υδρόµετρα τοποθετηµένα στον εσωτερικό χώρο της οικοδοµής, µετά την ευρισκόµενη στο πεζοδρόµιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου ή ελλείψει αυτής µέσα από το όριο του οικοπέδου.
2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης, εκτός από το συλλέκτη (collector) τον οποίο κατασκευάζει η ∆.Ε.Υ.Α.∆. (άρθρο 7, &5). Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της µέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Την επιµέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του µετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και επισκέψιµο, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχός του από τα συνεργεία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδροµέτρων καλυφθεί µε χώµατα ή µπάζα, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. τάσσει στον υπαίτιο προθεσµία για την αποκάλυψή του και µετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σε αυτόν πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν µερίµνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδροµέτρου, η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίµηση των αρµοδίων υπαλλήλων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε βάση τις προηγούµενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά µε την κατανοµή των ενδείξεων παρά µόνον στην περίπτωση που µετά την αποκάλυψή του µετρητή διαπιστωθεί ότι κατανάλωσε λιγότερα κυβικά από όσα βεβαιώθηκαν.
4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε γενικό διακόπτη στο πλησιέστερο σηµείο προς τον µετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισµός του. Επίσης θα πρέπει µετά το διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται µε δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύµφωνη µε τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο αυτή, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να µην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής µε µετρητή µέχρι αυτά να τακτοποιηθούν .
5. Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη ιδιοκτησία προς το υδρευόµενο ακίνητο δεν υποχρεώνει τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. σε διακοπή της υδροδότησης.
6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, τους κανόνες της οικοδοµικής και τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οπωσδήποτε, όµως, πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε σωλήνα γαλβανιζέ Φ3/4΄΄ ή Φ22 χιλιοστών πλαστική, έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατµοσφαιρών και να µη δηµιουργείται κίνδυνος µόλυνσης του νερού.
7. Σε περίπτωση αύξησης του ανώτατου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκειµένου να λάβουν τα αναγκαία µέτρα προσαρµογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών µηχανηµάτων ενίσχυσης της πίεσης («πιεστικά») µε τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται µε την γραµµή του µετρητή. Η εγκατάστασή τους µπορεί να γίνεται ύστερα από δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή µολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η παρεµβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού, είτε από λέβητες είτε από θερµοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης.
9. Απαγορεύεται η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν µεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει δικαίωµα διακοπής της υδροδότησης.
10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν εξασφαλίζει µεταλλική συνέχεια δεδοµένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήµατα κατά µεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιµο. Οι ιδιοκτήτες είναι οι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την µη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήµατα που θα προκληθούν στο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Οι ζηµιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µ’ αυτό τον απαγορευµένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω η ∆.Ε.Υ.Α.∆. διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
11. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιµοποιούν µε οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους οικοδοµών είναι υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιµετρικών τοιχωµάτων τους και υποχρεωµένοι να έχουν λάβει µέτρα για αποφυγή πληµµύρας από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωµένοι να παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση των εξωτερικών τοιχωµάτων και εγκατάσταση αντλίας αυτόµατης αναρρόφησης. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία που θα προκληθεί σε ιδιοκτήτες των υπόγειων χώρων από µη τήρηση των παραπάνω µέτρων ασφαλείας. Επί πλέον όσοι χρησιµοποιούν υπόγειους χώρους καταστηµάτων είναι υποχρεωµένοι να τοποθετούν τα ευρισκόµενα σ' αυτούς εµπορεύµατα και τα διάφορα αντικείµενα πάνω σε ράφια που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του µέτρου από το δάπεδο και από τα περιµετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόµατης αναρρόφησης.
12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται άµεσα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζηµιές ή οχλήσεις σε τρίτους η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει το υδρόµετρο του ακινήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Άρθρο 9º
∆ιαδικασία και όροι σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνδέσει την εσωτερική εγκατάσταση ύδρευσης του ακινήτου του καταναλωτή, που βρίσκεται µέσα στην περιοχή αρµοδιότητάς της, µε το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιµου νερού µε την ακόλουθη διαδικασία και ό- ρους:
1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόµο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης (υποβολή δικαιολογητικών στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και πληρωµή των Τελών Αποχέτευσης) αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση µε το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστηµα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
2. Για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρµόδια Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόµενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούµενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισµό της δαπάνης σύνδεσης µε τιµές ΑΤΟΕ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, µε τιµές που καθορίζονται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Αµέσως µετά την έγκριση του προϋπολογισµού από το ∆ιευθυντή της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. καλείται ο ενδιαφερόµενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει τη δαπάνη που προϋπολογίσθηκε µέσα σε χρονικό διάστηµα 6 µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισής της, θεωρείται ότι επιθυµεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαµήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης και συντάσσεται νέος προϋπολογισµός. Επίσης, ο προϋπολογισµός µεταβάλλεται, αν αλλάξουν τα τιµολόγια της ∆.Ε.Υ.Α.∆. στο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην κατάθεση της αίτησης και στην πληρωµή των εξόδων της σύνδεσης.
3. Η σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. µετά την εξόφληση της δαπάνης που προϋπολογίσθηκε.
4. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να καθορίζει τη θέση του µετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της µέχρι τη θέση του µετρητή. Η υπόδειξη της θέσης από τον αιτούντα ικανοποιείται µόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα. Εφόσον η σύνδεση απαιτεί να κατασκευαστούν τοµές επί του οδοστρώµατος, τις τοµές θα κατασκευάσει και θα αποκαταστήσει η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε δαπάνες του ιδιώτη. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. είναι υπεύθυνη για την έκδοση των σχετικών αδειών από το ∆ήµο ∆ράµας.
5. Στις πολυώροφες οικοδοµές η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν είναι υποχρεωµένη να εξασφαλίσει εξαρχής την υδροδότηση όλων των καταναλωτών αλλά µόνον εκείνων για τις οποίους έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
6. Στις περιπτώσεις που τα υδρόµετρα τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδοµής, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν θα προβαίνει στη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι µε µόνωση έναντι του παγετού, σύµφωνα µε το σχετικό έντυπο που παραλαµβάνουν ενυπόγραφα από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών µόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.
7. Σε περίπτωση υδροδότησης µεγάλων οικιστικών συγκροτηµάτων ή στρατοπέδων, όπου παρεµβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταµέτρηση των καταναλώσεων, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει και κεντρικό υδρόµετρο στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών, προκειµένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο. Οι απώλειες αυτές θα χρεώνονται στο κοινόχρηστο υδρόµετρο των κτισµάτων, µετά από ενηµέρωσή των καταναλωτών από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
8. Πριν από κάθε σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδοµής για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, τα σχεδιαγράµµατα που χορηγεί η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και την ισχύουσα νοµοθεσία. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δικαιούται να µην προβεί στη σύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης, µέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που οι αστοχίες ή κακοτεχνίες των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων διαπιστωθούν εκ των υστέρων η ∆.Ε.Υ.Α.∆., σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 6, µπορεί να διακόψει την ύδρευση εκ των υστέρων. Η διακοπή αυτή θα γίνεται µόνον αφού πρώτα δοθεί ικανός χρόνος για την αποκατάσταση του προβλήµατος και αυτός παρέλθει άπρακτος.
9. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της µίσθωσης χρήσης υδροµέτρου από µέρους του υδρολήπτη, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή πόσιµο νερό, µε βάση το τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά, και ο καταναλωτής (οφείλει) να πληρώνει το λογαριασµό που αντιστοιχεί στην περίοδο της κατανάλωσης του νερού.

Άρθρο 10º
∆ικαιολογητικά σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων, εντός ή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου του ∆. ∆ράµας, µε το δίκτυο ύδρευσης οι ιδιοκτήτες τους, µαζί µε την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει να προσκοµίσουν στη ∆.Ε.Υ.Α.∆.:
1. Για τοποθέτηση νέας παροχής:
α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας και δήλωση του αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.)
β) Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας
γ) Απλό φωτοαντίγραφο της οικοδοµικής άδειας και φωτοτυπία του διαγράµµατος κάλυψης του οικοπέδου ή αγροτεµαχίου, εφόσον αντίστοιχο αντίγραφο έχει κοινοποιηθεί στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. από την Πολεοδοµία. Σε αντίθετη περίπτωση το φωτοαντίγραφο που προσκοµίζει ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από το Πολεοδοµικό Γραφείο.
δ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης.
ε) Φωτοαντίγραφο της κάτοψης του κτίσµατος που πρόκειται να συνδεθεί.
στ) Εφόσον πρόκειται για πολύ παλαιά κτίσµατα, επιπλέον των παραπάνω απαιτείται να κατατεθεί θεωρηµένο έγγραφο από το ∆ήµο ∆ράµας, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσµατος (π.χ. προ του 1955) και η ως εκ τούτου µη ύπαρξη πολεοδοµικής άδειας. στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που προσκοµίζονται είναι ακριβή και επίκαιρα
ζ) Υπεύθυνη δήλωση βασικών εργασιών από αδειούχο υδραυλικό και φωτοτυπία του τιµολογίου εργασιών του υδραυλικού
2. Για τοποθέτηση παροχής για ειδική δραστηριότητα:
α) Φωτοαντίγραφο οικοδοµικής άδειας.
β) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας που θα ασκηθεί.
γ) Τεκµηριωµένη ανάλυση (µελέτη) υπογεγραµµένη από µηχανολόγο µηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ε.) της µέγιστης και της µέσης ανά ηµέρα απαιτούµενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύµατος.
ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης µε το δίκτυο αποχέτευσης ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης. Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆., µε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.∆., που λαµβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάµενη επιχειρησιακή δυνατότητα επιχείρησης και µπορεί να θέτει συγκεκριµένους όρους και περιορισµούς.

Άρθρο 11ο
Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριµένου Σχεδίου
1. Όλα τα δοµηµένα γήπεδα που βρίσκονται µέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο του ∆ήµου ∆ράµας και των δηµοτικών διαµερισµάτων µπορούν να υδρευθούν από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., εφόσον προσκοµιστούν στην αρµόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούµενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούµενες δαπάνες.
2. Τα ακίνητα µπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανοµής υδρεύονται µε παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης τους ή σε κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆., κατά τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισµού. Σε περιπτώσεις γηπέδων σε περιοχές εντός σχεδίου στις οποίες η διάνοιξη και η διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων δεν έχει συντελεστεί, το φρεάτιο των υδροµέτρων και η υδραυλική παροχή τοποθετούνται στην καταλληλότερη θέση, κατά την κρίση της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Όταν όµως οι κοινόχρηστοι χώροι διαµορφωθούν οριστικά, η παροχή και το υδρόµετρο µεταφέρονται υποχρεωτικά στην οριστική τους θέση µε δαπάνες του ιδιοκτήτη. Θεωρείται ότι αγωγός διανοµής εξυπηρετεί ακίνητα ακόµη και εάν περνά από την απέναντι πλευρά του δρόµου, µε τις προϋποθέσεις ότι ο δρόµος :
α) έχει πλάτος (απόσταση ρυµοτοµικών γραµµών) µέχρι 16 m
β) δεν εξυπηρετεί αστικές ή υπεραστικές λεωφορειακές γραµµές
γ) δεν είναι µέρος εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου
δ) δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα ∆εν είναι δυνατή η άµεση υδροδότηση των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανοµής µπροστά από αυτά. Αν όµως ο αγωγός διανοµής δεν περνά µπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του µπορεί, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, να γίνει προσωρινά µε την τοποθέτηση παροχής που να συνδέεται στον πιο κοντινό αγωγό διανοµής. Η απόσταση αυτή µπορεί να είναι µέχρι 100 m, µετρούµενη επί του πεζοδροµίου και µε βάση τη διαδροµή που αποφασίζει η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ράµας. Τα έξοδα της κατασκευής αυτής της προσωρινής παροχής και µέχρι τη ρυµοτοµική γραµµή του ακινήτου καλύπτονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η θέση των παροχών µακριά από το ακίνητο είναι προσωρινή για την άµεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανοµής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανοµής µπροστά από το ακίνητο, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. προβαίνει στη µεταφορά στην οριστική τους θέση, στο πεζοδρόµιο της πρόσοψης του ακινήτου µε έξοδα του ιδιοκτήτη. Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων του ακινήτου στη νέα θέση γίνεται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του υδρευόµενου ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο υδρευόµενος ειδοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλει να έχει κατά τη µεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη υδραυλικό για τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει καµία ευθύνη ούτε υποχρεούται σε αποζηµίωση, αν λόγω αµέλειας του υδρευόµενου προκληθεί διακοπή της παροχής. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν υποχρεούται στην υδροδότηση ακαλύπτων γηπέδων ενώ απαγορεύεται να υδροδοτήσει αυθαίρετα κτίσµατα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να υδροδοτηθούν µη δοµηµένα γήπεδα έκτασης όχι µεγαλύτερης των 500 τετραγωνικών µέτρων µπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης για ειδικούς λόγους και µετά από αυτοψία της Επιτροπής Ύδρευσης Αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των άλλων παραστατικών: α)Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό διάγραµµα του οικοπέδου, που συνοδεύεται από µια φωτογραφία που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του. β)Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, µε την οποία δεσµεύεται να ενηµερώνει τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. για οποιαδήποτε µεταβολή στην κατάσταση του οικοπέδου. γ) Επί µεταβολών του οικοπέδου και προκειµένου να συνεχιστεί η υδροδότηση πρέπει να προσκοµιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο για τη δική του περίπτωση. 5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδοµών εντός σχεδίου πόλεως κατασκευάζονται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται µετά την υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδοµικών εργασιών. Η αίτηση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου θα ικανοποιείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. εντός διµήνου, αλλά όχι πριν από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτίσµατος που πρόκειται να αναγερθεί. Άρθρο 12ο Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριµένου σχεδίου 1. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν υδροδοτεί ακίνητα εκτός σχεδίου ή εκτός σχεδίου-εντός ζώνης που δεν είναι άρτια και οικοδοµήσιµα. 2. Ακόµη η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν υποχρεούται στην υδροδότηση των αρτίων και οικοδοµήσιµων αγροτεµαχίων, αν δεν υπάρχουν οι αντικειµενικές δυνατότητες για αυτό. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης των γηπέδων που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός σχεδίου-εντός ζώνης, η δαπάνη επέκτασης του δικτύου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν προβαίνει στην επέκταση του δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν έχει προπληρώσει το κόστος της κατασκευής της.
3. ∆ιαδικασία υδροδότησης: Όποιος ιδιοκτήτης επιθυµεί την παροχή νερού στο ακίνητό του οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην ∆.Ε.Υ.Α.∆., προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από τους νόµους και τις Υπουργικές αποφάσεις καθώς και τον παρόντα κανονισµό. Η Τεχνική Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτησή του ιδιοκτήτη στο ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µαζί µε την εισήγησή της. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. υπό τους περιορισµούς του παρόντος κανονισµού.
4. Όροι Υδροδότησης :
Α. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) µπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως αλλά µέσα στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου ∆ράµας και σε περιοχές που νόµιµα (µε απόφαση του ∆.Σ.) εντάχθηκαν στην αρµοδιότητα της ∆.Ε.Υ.Α.∆
Β. Για κάθε ακίνητο ή τµήµα ακινήτου µε διακεκριµένη χρήση (διαµέρισµα, κατάστηµα κ.λ.π.) χορηγείται µία παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισµού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κ.λ.π.) υδροδοτούνται µε παροχές ειδικής χρήσης.
Γ. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως σε κατοικία ή κτιριακή εγκατάσταση ειδικού προορισµού, η χορήγηση της παροχής γίνεται µε την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και µετά τη συνεκτίµηση των τεχνικών και οικονοµικών δεδοµένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
∆. Η θέση των υδροµέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από την ∆.Ε.Υ.Α.∆., ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής πεζοδροµίων η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µεταφέρει τα υδρόµετρα στο πεζοδρόµιο µε δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται µε τη δαπάνη για κάθε αναγκαία µετατόπιση των παροχών και των υδροµέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται προσωρινές.
Ε. Για να εκτελεστούν προεκτάσεις αγωγών µεταφοράς και διανοµής πρέπει να προηγηθεί µελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία. Προεκτάσεις αγωγών διανοµής πραγµατοποιούνται µόνο σε δρόµους εγκεκριµένους και διαµορφωµένους σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια που υπάρχουν. Για την επέκταση αποφασίζει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆., µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: α) Φωτοτυπία της ταυτότητά του και δήλωση του αριθµού φορολογικού µητρώου του (Α.Φ.Μ.) β) Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. γ) Φωτοαντίγραφο της οικοδοµικής άδειας. Τοπογραφικό διάγραµµα υπογεγραµµένο από αρµόδιο Μηχανικό το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία κάλυψης του αγροτεµαχίου και υπεύθυνη δήλωση ότι µπροστά ή δίπλα από το ακίνητο υπάρχει διανοιγµένος και διαµορφωµένος δρόµος δ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο αποχέτευσης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαµβάνει τη δαπάνη επέκτασης και τη δαπάνη της µελλοντικής µετατόπισης του δικτύου ύδρευσης. στ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων πρέπει να υποβληθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση µε την οποία οι αιτούντες θα αναλαµβάνουν όλη τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν µετατόπισης του δικτύου ύδρευσης.
6) Οι επεκτάσεις αυτής της κατηγορίας, µετά από την κατασκευή τους, ανήκουν στην κυριότητα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. η οποία έχει το δικαίωµα να τις χρησιµοποιήσει για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 13ο
∆απάνη και τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης
1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν µε το δίκτυο ύδρευσης πρέπει να καταβάλουν στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. την δαπάνη σύνδεσης και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, στο ύψος των τιµών που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωµής του σχετικού λογαριασµού.

Άρθρο 14ο
Εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης
Η σύµβαση υδροδότησης ακινήτου συνάπτεται µόνο µε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, µετά από αίτηση και την καταβολή, εκτός των άλλων, εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης.
1. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση. Το ύψος της εγγύησης τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης καθορίζεται ανάλογα µε το είδος και τη διάµετρο της παροχής, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆., που εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
2. Η σύµβαση υδροδότησης µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.∆. και καταναλωτή-ιδιοκτήτη µπορεί είτε να λυθεί είτε να διακοπεί. ∆ικαίωµα για διακοπή ή λύση της σύµβασης έχουν και τα δύο µέρη υπό τη συνδροµή των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Η λύση της σύµβασης συνεπάγεται αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του ιδιοκτήτη-καταναλωτή από τους καταλόγους της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
3. Η λύση της σύµβασης υδροδότησης µπορεί να γίνει µόνον εφόσον έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασµοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεµεί άλλη οφειλή της παροχής του ακινήτου προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, και µετά την εξόφληση όλων των οφειλών, επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης µε την προσκόµιση της σχετικής απόδειξης. Οποιαδήποτε επανυδροδότηση του ακινήτου γίνεται µε νέα σύµβαση.
4. Κάθε αλλαγή ιδιοκτήτη του ακινήτου δηλώνεται υποχρεωτικά στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. εντός 30 ηµερών από τη µεταβολή. Την ευθύνη της δήλωσης έχουν και ο παλαιός και ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Η αλλαγή ιδιοκτήτη δεν αποτελεί λύση της σύµβασης. Ο νέος ιδιοκτήτης πληρώνει εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης και «τέλος αλλαγής επωνύµου».
5. Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης ή µισθωτής οφείλει οποιοδήποτε χρέος προς την Επιχείρηση, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δικαιούται να µην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση σε άλλο ακίνητο, πριν από την εξόφληση του χρέους αυτού.
6. Σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε απέκτησε ακίνητο στο οποίο υπήρχαν παροχές της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και βαρυνόταν από ανεξόφλητους λογαριασµούς από προηγούµενη χρήση, θεωρείται και ο ίδιος υπεύθυνος εις το ακέραιον για τα χρέη που είχαν βεβαιωθεί εις βάρος των προηγουµένων ιδιοκτητών ή ενοικιαστών.
7. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. εκδίδει το λογαριασµό κατανάλωσης του νερού στο όνοµα του µισθωτή του ακινήτου, µετά από αίτησή του και προσκόµιση του συµβολαίου µίσθωσης νοµίµως θεωρηµένου. Κατά την υποβολή της αίτησης ο µισθωτής καταβάλλει και εγγύηση χρήσης της υδροδότησης, που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Η εγγύηση αυτή αποδίδεται στο µισθωτή µε τη λύση της µίσθωσης, εφόσον πρώτα έχει εξοφληθεί το οποιοδήποτε χρέος του προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., ή καταπίπτει εφόσον το χρέος του µισθωτή είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε αυτήν. Το υπόλοιπο του χρέους του µισθωτή, σε περίπτωση που η εγγύηση είναι µικρότερη του χρέους του, παραµένει προς εξόφληση στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και βαρύνεται µε τους προβλεπόµενους τόκους.
8. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι µισθωµένο µπορεί να ζητήσει να του αποστέλλονται αντίγραφα των τριµηνιαίων λογαριασµών του µισθωτή µε µια επιπλέον ετήσια επιβάρυνση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Άρθρο 15ο
Λογαριασµοί – ∆ιακοπή λόγω οφειλής.
1. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού περιλαµβάνει την αξία του καταναλισκόµενου νερού, τη δαπάνη της αποχέτευσης των οικιακών λυµάτων και των οµβρίων υδάτων και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Η τιµή του νερού ανά κυβικό µέτρο, το τέλος αποχέτευσης, η πάγια ανά τρίµηνο χρέωση κάθε υδροµέτρου (πάγιο), το µίσθωµα χρήσης του υδροµέτρου και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆., που ελέγχεται σύµφωνα µε το νόµο. Ο λογαριασµός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε τρεις µήνες µε βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδροµέτρου µέσα στο τρίµηνο και τις τιµές που καθορίζονται µε την προαναφερόµενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τον εξοφλήσει µέσα στην προθεσµία που αναγράφεται στο έντυπο. Ειδικά για τους καταναλωτές των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου ∆ράµας, οι λογαριασµοί µπορεί να εκδίδονται και να αποστέλλονται ανά εξάµηνο ή ανά χρόνο.
2. Η πληρωµή του λογαριασµού γίνεται στα ταµεία της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή σε εξουσιοδοτηµένα πρατήρια για είσπραξη λογαριασµών υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή µε πάγιες εντολές µέσω τραπεζών συµβεβληµένων µε τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καµιά ευθύνη για τυχόν ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας πληρωµής, και µέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασµού, η οφειλή επιβαρύνεται µε προσαυξήσεις ή τόκους που καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
3. Η αποκατάσταση της υδροδότησης γίνεται µετά την εξόφληση του λογαριασµού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
4. Η επανασύνδεση παροχής που διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται χωρίς την προσκόµιση της απόδειξης καταβολής εγγύησης ιδιοκτήτη και µισθωτή. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί κάποια από τις εγγυήσεις, καταβάλλεται µε την αίτηση επανασύνδεσης στο ύψος που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης. Επίσης, καταβάλλεται η τυχόν διαφορά µεταξύ της εγγύησης που είχε καταβληθεί και αυτής που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης επανασύνδεσης.
5. Με απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή, µετά από περίοδο διακοπής µεγαλύτερη από έξη µήνες, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβεί σε λύση της σύµβασης.
6. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισµένη παροχή επιβάλλεται πρόστιµο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται σε εκείνον που κατά τη διάρκεια διακοπής, λόγω χρέους προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης επιβάλλεται πρόστιµο και στον τελευταίο, από το υδρόµετρο του οποίου έγινε η παράνοµη υδροδότηση. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
7. Αν µετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδροµέτρου δεν παρουσιάζει κατανάλωση, ο λογαριασµός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά τρίµηνο κατανάλωση νερού (πάγιο).
8. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει το δικαίωµα να εισπράττει µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., τις οποίες αυτός αρνείται αδικαιολόγητα ή αµελεί να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασµούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα µε το ύψος της οφειλής και µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή του σχετικού τιµολογίου για εξόφληση ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η µη εξόφληση του λογαριασµού κατανάλωσης νερού και των ποσών που συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό από άλλες οφειλές έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. Εάν ο υπόχρεος καθυστερεί να αποπληρώσει τις οφειλές του, επιβάλλονται σε αυτόν προσαυξήσεις µε επιτόκιο που καθορίζεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
9. Αν παροχή διακοπεί λόγω λύσης της σύµβασης ή άλλου λόγου, ο καταναλωτής χρεώνεται µε ολόκληρο το πάγιο του τριµήνου στο οποίο ανήκει η ηµέρα της διακοπής. Το ίδιο συµβαίνει και κατά την υπογραφή νέας σύµβασης µε τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., οπότε ο καταναλωτής χρεώνεται µε ολόκληρο το πάγιο του τριµήνου στο οποίο ανήκει η ηµέρα υπογραφής της σύµβασης Το ποσό του παγίου, δηλαδή, δεν αναλογίζεται αλλά πληρώνεται πάντοτε ολόκληρο.
10. Το τρίµηνο για τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν είναι στοιχείο ηµερολογιακό (δηλαδή δεν είναι ίδιο για όλους), αλλά συµβατικά αφορά διάστηµα που σχετίζεται µε το πότε οι εντεταλµένοι υπάλληλοι της ∆.Ε.Υ.Α.∆. καταχωρούν τις ενδείξεις του υδροµέτρου. Για κάθε όµως καταναλωτή και για κάθε χρόνο το τρίµηνο ορίζεται µεταξύ δύο σταθερών ηµεροµηνιών (π.χ. το 1ο τρίµηνο από 13 Ιανουαρίου έως 12 Απριλίου, το 2 ο τρίµηνο από 13 Απριλίου έως 12 Ιουλίου κ.ο.κ.).
11. Στις περιπτώσεις αναπροσαρµογής των τιµολογίων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. στην αρχή του έτους (Ετήσια Αναπροσαρµογή) οι νόµιµες διαφορές λογίζονται από την 1η Ιανουαρίου. Αυτό σηµαίνει ότι τα κυβικά µέτρα της κατανάλωσης του τριµήνου αναλογίζονται σύµφωνα µε το πόσες ηµέρες περιλαµβάνει το τρίµηνο από την προηγούµενη χρονιά και πόσες από την καινούρια. Με άλλα λόγια, συµβατικώς, οι καταναλώσεις κάθε ηµέρας θεωρούνται ίσες για κάθε καταναλωτή, µέσα στο ίδιο τρίµηνο.
12. Στις περιπτώσεις που τα τιµολόγια της ∆.Ε.Υ.Α.∆. αλλάζουν εκτάκτως µέσα στο έτος, η µεταβολή της τιµής επιβάλλεται από την ηµέρα που ορίζει η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Όπως στην προηγούµενη παράγραφο αναφέρθηκε, οι αυξήσεις ή µειώσεις στους λογαριασµούς του συγκεκριµένου τριµήνου επιβάλλονται αναλογικά, µε την παραδοχή ότι όλες οι ηµερήσιες καταναλώσεις του τριµήνου είναι ίσες.

Άρθρο 16ο
∆ιακοπή – Αφαίρεση παροχών
Α) ∆ιακοπή της υδροδότησης, χωρίς αίτηση του ιδιοκτήτη, πραγµατοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεµένες σε διαφορετικές παροχές.
β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεµένες µε δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και µε άλλη πηγή.
γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.
δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσµες οφειλές του ακινήτου προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.
στ) Σε περίπτωση εµπορίας του νερού από µέρους του καταναλωτή.
ζ) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδοµής που έχει κριθεί οριστικά µε απόφαση της αρµόδιας κατά νόµο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον τούτο το ζητήσει η αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.
η) Σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του δικτύου υπονόµων ακαθάρτων και βρόχινων νερών της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τη σύµβαση µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και του καταναλωτή ή του ιδιοκτήτη και την ισχύουσα νοµοθεσία
Β) α) Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν είναι µισθωµένο, διακοπή της υδροδότησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποτεδήποτε ο ιδιοκτήτης το ζητήσει µε αίτησή του. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του ακινήτου. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη και την καταβολή του ανάλογου τέλους. β) Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι µισθωµένο, ο ιδιοκτήτης µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του διακοπή της υδροδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγρ. 5 και 6.

Άρθρο 17ο
Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασµών-∆ιακανονισµός πληρωµής
1. Στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. λειτουργεί Ειδική Επιτροπή που αποτελείται από α) Το Γενικό ∆ιευθυντή, β) Το δντη της Τεχνικής Υπηρεσίας, γ) το δντη της Οικονοµικής Υπηρεσίας και δ) ένα µέλος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η ενλόγω επιτροπή αποφασίζει για λογαριασµούς καταναλωτών που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη χρέωση κατανάλωσης που δεν οφείλεται σε δική τους ευθύνη. Ο καταναλωτής για κάθε αµφισβήτηση της χρέωσης του απευθύνεται εγγράφως στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και εκθέτει τις απόψεις του. Το αρµόδιο Γραφείο διενεργεί αυτοψία και εισηγείται σχετικά στην Ειδική Επιτροπή.
2. Ως λόγοι που δικαιολογούν ενστάσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις επιβολής προστίµων, αφανών διαρροών, ελαττωµατικής λειτουργίας υδροµέτρου, λανθασµένης λήψης της ένδειξης και λανθασµένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών. Το παραπάνω δε σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των υδρευόµενων ακινήτων και οι ενοικιαστές τους δεν έχουν ευθύνη για τις αφανείς διαρροές, απεναντίας µάλιστα ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεών του ακινήτου που ανήκει σε αυτόν ή το χρησιµοποιεί, και για τον τακτικό έλεγχό τους. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αφανών διαρροών, το εναποµένον ποσό µετά από τη µείωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το κόστος της συνολικής ποσότητας του νερού που έγραψε το υδρόµετρο, προσαυξηµένο µε το ανάλογο ΦΠΑ.
3. Ο καταναλωτής του οποίου η ένσταση γίνεται αποδεκτή δεν επιβαρύνεται µε τυχόν προσαυξήσεις από την ηµεροµηνία που υπέβαλε την αίτησή του, µόνον όµως για το ποσό που σχετίζεται µε την ένσταση που υπέβαλε. Ένσταση η οποία απορρίφθηκε επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες προσαυξήσεις και για το διάστηµα αναµονής της απόφασης.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να προβλεφθεί η άµεση καταβολή ποσού ή ποσοστού του αµφισβητούµενου λογαριασµού, που θα πρέπει να καταβάλλει αυτός που υπέβαλε την ένσταση.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες, µε γραπτή δήλωση τους που υπογράφεται από όλους, γνωστοποιούν στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους µε αυτή, ευθύνονται όµως από κοινού και εις ολόκληρον ο καθένας.
6. Σε περίπτωση που το χρέος υδροµέτρου υπερβαίνει τα 500 ευρώ δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να το εξοφλήσει µε διακανονισµό που υπογράφεται από: α) Το διευθυντή της οικονοµικής υπηρεσίας, β) Τον υπόχρεο ιδιοκτήτη ή µισθωτή (µε τα στοιχεία της ταυτότητάς του) και γ) Τον εισπράκτορα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλει το 20% του ολικού χρέους ως προκαταβολή και το υπόλοιπο σε αριθµό δόσεων που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12).

Άρθρο 18ο
Ιδιοκτήτης
1 Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του µε τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδοµής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά µε την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. κατά την υποβολή της αίτησης εξετάζει πρώτα τους τίτλους ιδιοκτησίας πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί και µετά εγκρίνει την υδροδότηση του ακινήτου.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόµενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην ∆.Ε.Υ.Α.∆. την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκοµίζοντας το σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο. Ο νέος ιδιοκτήτης δικαιούται να ενηµερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασµούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση µεταβίβασης κυριότητας ακινήτου χωρίς προηγούµενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τις προ της µεταβίβασης οφειλές και η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να διεκδικήσει από αυτόν µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο την καταβολή των χρεών. Η αλλαγή του ονόµατος ιδιοκτήτη σε υδρευόµενο ακίνητο µπορεί να λάβει χώρα µόνον εφόσον εξοφληθεί ο λογαριασµός και πληρωθούν τα ανάλογα τέλη.
3. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασµοί από την υδροδότηση του, µέχρις ότου εξοφληθούν µαζί µε τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόµενος που δηµιούργησε τα χρέη ήταν άλλο πρόσωπο από τον αιτούντα.
4. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. και συνοφειλέτης εις ολόκληρον µε τον καταναλωτή που χρησιµοποιεί το ακίνητό του µε οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση µε την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, π.χ. να πληροφορείται ανά πάσα στιγµή το υπόλοιπο του λογαριασµού, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να µην εγκαταλείπονται χρέη προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆.
5) Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που είναι µισθωµένο, εφόσον ο µισθωτής δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου. Η επανασύνδεση γίνεται αµέσως µετά την εξόφληση του χρέους και του τέλους επανασύνδεσης.
6) Ιδιοκτήτης στο µισθωµένο ακίνητο του οποίου οι λογαριασµοί εξοφλούνται κανονικώς, δε δικαιούται να ζητήσει µε αίτησή του τη διακοπή της υδροδότησης.
7) Αποκλειστικός αρµόδιος για να αποφασίζει τη διακοπή της παροχής νερού, σε περιπτώσεις µη πληρωµής των λογαριασµών της ύδρευσης, είναι η ∆.Ε.Υ.Α.∆. Κανείς ιδιοκτήτης µισθωµένου ακινήτου δε δικαιούται να επικαλείται το γεγονός της µη έγκαιρης διακοπής της υδροδότησης από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆., εάν δεν έχει καταθέσει ο ίδιος σχετική αίτηση, προκειµένου να µη αποδεχτεί τη συνυπευθυνότητά του, σε περίπτωση που λογαριασµοί του ακινήτου παραµένουν ανεξόφλητοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19ο
Έλεγχος υδροµέτρων-∆ιαρροές
1. Η λήψη των ενδείξεων των υδροµέτρων γίνεται από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το ∆.Σ. ή έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδροµέτρου είναι δυνατόν να γίνει µετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής χρεώνεται µε το αντίστοιχο ποσό που το ∆.Σ. της επιχείρησης έχει αποφασίσει.
2. Οι αναφερόµενες στο υδρόµετρο ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγµατοποιήθηκε. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν κάνει δεκτές αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισµού.
3. Ο υδρευόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του υδροµέτρου από την ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή να ζητήσει να αποσταλεί σε ειδικό εργαστήριο για έλεγχο. Για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος αυτός ο καταναλωτής πρέπει να προκαταβάλει τη δαπάνη ελέγχου που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Ο έλεγχος του υδροµέτρου γίνεται σε ειδικό διαπιστευµένο εργαστήριο και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδροµέτρου το οποίο υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου που διενήργησε τον έλεγχο. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των µετρήσεων του υδροµέτρου εις βάρος του καταναλωτή σε ποσοστό µεγαλύτερο του 3% διενεργείται ανάλογη µείωση στον τελευταίο λογαριασµό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόµετρο. Το υδρόµετρο αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει απόκλιση πέραν του 3% εις βάρος της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ∆ικαίωµα ελέγχου υδροµέτρου έχει ανά πάσα στιγµή και η ∆.Ε.Υ.Α.∆.
4. Όταν εφαρµόζεται η διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου, για την αδιάλειπτη υδροδότηση του ακινήτου τοποθετείται νέο υδρόµετρο το οποίο παραµένει έως την ολοκλήρωση του ελέγχου του προηγούµενου.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από Εργαστήριο Ελέγχου Υδροµέτρων ότι το υδρόµετρο έχει παραβιασθεί και έχουν αλλάξει τα µετρολογικά χαρακτηριστικά του ή έχει καταστραφεί µερικώς ή ολικώς, ισχύουν οι προβλεπόµενες από τον παρόντα κανονισµό κυρώσεις (άρθρο 6, &5).
6. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόµετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωµατικά, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. έχει δικαίωµα να χρεώνει τον υδρευόµενο µε τεκµαρτή κατανάλωση, µε βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούµενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος προηγούµενης χρονιάς, καταναλώσεις που καταγράφονται από το νέο υδρόµετρο και άλλα στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα.
7. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει καµία ευθύνη αν η κατανάλωση ή µέρος αυτής οφείλεται σε εµφανή διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόµενου ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή του ποσού του λογαριασµού του. Το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.∆., όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, µπορεί να διακόπτει αµέσως την υδροδότηση του ακινήτου χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγµή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρµόδιος υπάλληλος της ∆.Ε.Υ.Α.∆. αφήνει ενηµερωτικό σηµείωµα στη διεύθυνση του καταναλωτή για τη διακοπή ή την εµφανή διαρροή.
8. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόµενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρµόδιο τεχνικό υπάλληλο της ∆.Ε.Υ.Α.∆., η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του κανονισµού αυτού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει αµέσως την διαρροή αφήνοντας για πέντε ηµέρες ακάλυπτο το σηµείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το τµήµα καταναλωτών της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Προς τούτο πρέπει να ειδοποιηθεί και η ∆.Ε.Υ.Α.∆., για να αποστείλει τον αρµόδιο υπάλληλο να διαπιστώσει τη βλάβη και την αποκατάστασή της. Κάθε κατανάλωση νερού, µετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή. Η ύπαρξη αφανούς διαρροής δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από τη χρέωση της κατανάλωσης που προέκυψε, αλλά, σύµφωνα και µε το άρθρο 17 αυτού του κανονισµού, µπορεί να µειωθεί το ποσό που χρεώθηκε σε αυτόν.
9. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό διανοµής της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση και η οποία κατασκευάζεται για λογαριασµό του και µε δαπάνες του. Το τµήµα της διάταξης από το ρακόρ µετά το υδρόµετρο και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και επισκευάζεται µε φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τµήµα της διάταξης από τον αγωγό διανοµής µέχρι και το ρακόρ µετά το υδρόµετρο συντηρείται και επισκευάζεται µε φροντίδα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. Η ανάληψη αυτής της αρµοδιότητας από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. συνεπάγεται τη αντίστοιχη τριµηνιαία χρέωση στους καταναλωτές της ∆.Ε.Υ.Α.∆. υπό τύπον εξόδου συντήρησης. Το έξοδο αυτό για τους καταναλωτές ενσωµατώνεται στην µίσθωµα χρήσης υδροµέτρου. Επίσης σε καταναλωτές όπου τα υδρόµετρα βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο, σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collecter), σε Pilotis, σε πρασιά κ.λ.π. η ευθύνη συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τµήµα της υδρευτικής διάταξης από τη βάνα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. στο πεζοδρόµιο έως τα υδρόµετρα, στο εσωτερικό της οικοδοµής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.
10. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδροµέτρου ενόσω το υδρόµετρο παραµένει καλυµµένο µε χώµατα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισµού της διαρροής ως αφανούς.
11. Η δαπάνη για την αντικατάσταση µετρητή που παρουσιάζει βλάβη δεν χρεώνεται στους υδρολήπτες αλλά αποτελεί υποχρέωση της ∆.Ε.Υ.Α.∆., όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού. Αν όµως ζητηθεί από τον καταναλωτή η αντικατάσταση του υδροµέτρου που δεν παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωµα αλλά λόγω δυσπιστίας του καταναλωτή προς τις µετρήσεις της συσκευής, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή σύµφωνα µε το ποσό που καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.∆.

Άρθρο 20ο
Παράνοµες υδρεύσεις - Απαγορεύσεις
1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόµη τοποθετηθεί υδρόµετρο ή έχει αφαιρεθεί αυτό ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς να τηρείται από τον υδρολήπτη η νόµιµη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιµωρείται µε την επιβολή προστίµου που καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. καθώς και µε ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επίσης κλοπή αποτελεί η λήψη νερού από σωλήνα που λαµβάνει νερό πριν από το υδρόµετρο του ακινήτου. Η δήλωση του καταναλωτή ότι δεν γνώριζε το γεγονός δεν αναιρεί τις ευθύνες του και δεν µπορεί να αποτελέσει στοιχείο για να αντιµετωπισθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε επιείκεια.
2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσµατος δηµοτικών ή δηµοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιµωρείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο (π.χ. πλύσιµο αυτοκινήτων, πότισµα ιδιωτικών κηπαρίων, δρόσισµα δρόµων κ.α.
3. Σε περίπτωση σκόπιµης παρέµβασης στο µετρητή, µε σκοπό την µείωση της ποσότητας νερού που καταγράφει, η ∆.Ε.Υ.Α.∆. διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά που ενδεχόµενα προκληθεί. Για την µειωµένη κατανάλωση η ∆.Ε.Υ.Α.∆. χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο δίµηνο του προηγούµενου έτους προσαυξηµένο µε ποσοστό 50% και διατηρεί το δικαίωµα να καταφύγει στην Ποινική ∆ικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζηµίωση.
4. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόµενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από την ∆.Ε.Υ.Α.∆.
5. Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής που εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α.∆. ή ρίχνουν λύµατα σε ρέµατα η καθαριότητα των οποίων έχει ανατεθεί στη ∆.Ε.Υ.Α.∆. να προµηθεύονται νερό από τρίτους (π.χ. από γεωτρήσεις ή από βυτία).
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆.(υδρόµετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π.). Η επέµβαση τιµωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
7. Εκείνοι που προξενούν µε οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆.Ε.Υ.Α.∆. είναι υποχρεωµένοι να αποζηµιώσουν την Επιχείρηση για την επισκευή της φθοράς. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τη ∆.Ε.Υ.Α.∆. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιµέτρηση και λογαριασµός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και αποστέλλονται στον υποχρεωµένο να εξοφλήσει τη ζηµιά. Αν αυτός αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασµό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζηµιών από τους αρµόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της ∆.Ε.Υ.Α.∆., που εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και επιδίδεται νόµιµα σ' αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 1069/80. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση ή την απόρριψη της προβλεπόµενης από το νόµο ανακοπής µε δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να χρεώνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η µη εξόφληση του λογαριασµού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.

Άρθρο 21ο
∆ιατάξεις υγιεινολογικής φύσης
1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης µε συγκροτήµατα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, µε το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις µεταφοράς καυσίµων. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. διατηρεί το δικαίωµα να ζητά βεβαιώσεις από το αρµόδιο Τµήµα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάµενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α.∆. να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά προκειµένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της ∆.Ε.Υ.Α.∆.
2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο φαινόµενο η ∆.Ε.Υ.Α.∆. θέτει εύλογη προθεσµία για την αποµάκρυνση των αγωγών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση µε το δίκτυο ύδρευσης γίνεται µετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης σε κατάλληλη θέση και µε δαπάνες του υδρολήπτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί αγωγοί αποχέτευσης να περνούν πάνω από αγωγούς ύδρευσης µε την προϋπόθεση πως η κατασκευή έχει τύχει της εγκρίσεως της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και έχει ληφθεί ειδική µέριµνα προστασίας των αγωγών.
3. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήµατος, που µπορεί να επηρεάσει το δίκτυο ύδρευσης ή κάποιες παροχές νερού και η οποία δεν αποκαθίσταται αµέσως από τον ιδιοκτήτη, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούµενου από το συγκεκριµένο αποχετευτικό σύστηµα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης µπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και µόνιµο ανάλογα µε την συµµόρφωση ή µη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις µόνιµου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώµατος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
4. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης της και µέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδροµίου) πριν τα υδρόµετρα.
5. Η ∆.Ε.Υ.Α.∆. µπορεί να αρνηθεί την υδροδότηση φυσικού ή νοµικού προσώπου ή να τη διακόψει εφόσον υφίσταται, όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή µόλυνσης του πόσιµου νερού από οποιαδήποτε αιτία. 6. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση στους σωλήνες ύδρευσης αντλητικών µηχανηµάτων, κρουνών πυρόσβεσης, λεβήτων, συσκευών καθαρισµού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π.. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται µε δοχείο αποθήκευσης (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται µόλυνση του νερού και βλάβη των εγκαταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.∆. από ενδεχόµενη επιστροφή του νερού. Η παρεµβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.∆. από πιθανές βλάβες. Επίσης, η τροφοδοσία του ντεπόζιτου θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε, σε περίπτωση διακοπής του νερού, να µην επιστρέφει νερό του ντεπόζιτου στο κύκλωµα της ύδρευσης.

Άρθρο 22ο
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆. µε απόφασή του µπορεί να συστήνει επιτροπές και να εκχωρεί σε αυτές µέρος των αρµοδιοτήτων του.
2. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης, καταρτίζεται µεταξύ αυτού και της ∆.Ε.Υ.Α.∆. σύµβαση υδροδότησης µε την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Κανονισµού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωσή του µε σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κατά την κατάρτιση αυτής της σύµβασης ο πελάτης καταβάλει και την εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης υδροδότησης.
3. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις αυτές. Η µη συµµόρφωσης τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
4. ∆ιατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. που αφορούν θέµατα σχετικά µε την ύδρευση, εφόσον στον παρόντα κανονισµό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεµάτων που αυτές επιλαµβάνονται και ρυθµίζουν.
5. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.∆. από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.

∆ΡΑΜΑ , ..............................


Οι συµβαλλόµενοι


Για την ∆ΕΥΑ ∆ράµας


Ο Πελάτης