Αιτήσεις

Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη υδρομέτρου σε ακίνητο.

Δικαιολογητικά.

  • Ταυτότητα
  • ΑΦΜ (από εκκαθαριστικό σημείωμα)
  • Συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή αντίγραφο τίτλου κυριότητας , είτε πρόκειται για κατοικία είτε για κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο και να ζητήσει την αλλαγή του ονόματος του ιδιοκτήτη. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να γίνει είτε με την συμβολαιογραφική πράξη όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε με χαρτιά αποδοχής κληρονομίας ή οτιδήποτε άλλο αποδεικνύει ότι το ακίνητο περιέρχεται στο όνομά του.

Αλλαγή ονόματος σε ενοικιαστές.

Δικαιολογητικά

  • Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου εκτυπωμένο από το TAXIS.
  • Αντίγραφο ταυτότητας

Ενοικιαστής και διαφορετικά ονόματα ιδιοκτητών

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει να μεταφέρει πρώτα στο όνομά του την παροχή του νερού προσκομίζοντας τα απαραίτητα συμβόλαια κτλ., και στη συνέχεια ο ενοικιαστής να αλλάξει την παροχή στο όνομά του.

Σε περίπτωση που ένας ενοικιαστής αποχωρήσει και αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς, η ΔΕΥΑΔ θα αναζητήσει την πληρωμή τους, αναγκαστικά, από τον κύριο της παροχής. Σε περίπτωση που η διαμάχη μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη φτάσει στα δικαστήρια, τότε η ΔΕΥΑΔ μπορεί να αποδείξει το ποιος έκανε χρήση νερού σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έτσι να οδηγηθούν σε κάποια πιθανή συμφωνία.

Μείωση κυβικών

Σε περίπτωση διαρροής προσκομίζεται στην Υπηρεσία ο εκκαθαριστικός λογαριασμός στον οποίο αναγράφονται τα κυβικά και συμπληρώνεται από τον κύριο του υδρομέτρου η αίτηση στην οποία θα ζητείται η μείωση των κυβικών.

Εάν πραγματοποιηθεί διόρθωση της βλάβης από τον υδραυλικό της επιλογής σας προσκομίζεται η απόδειξη πληρωμής.

Η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να ληφθεί απόφαση για το ποσό μείωσης ,εάν αυτό προκύπτει, από την αρμόδια επιτροπή.

Επανασύνδεση υδρομέτρου.

Σε αυτή την περίπτωση η διακοπή του υδρομέτρου δεν πρέπει να παρέλθει τη 10 ετία.

Την αίτηση τη συμπληρώνει ο ιδιοκτήτης προσκομίζοντας την ταυτότητά του στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ.

Αίτηση διακοπής υδροδότησης

Προϋπόθεση για να γίνει η διακοπή υδροδότησης είναι να έχει εξοφληθεί όλο το ποσό του λογαριασμού έως την ημέρα της αίτησης. Η αίτηση γίνεται μόνον από τον ιδιοκτήτη με προσκόμιση της ταυτότητάς του στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ.

Αίτηση ελέγχου υδρομέτρου

Με την προσκόμιση της ταυτότητάς του ο κύριος του υδρομέτρου συμπληρώνει την αίτηση για τον έλεγχο του υδρομέτρου. Η αίτηση γίνεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υδρομετρητή ακολουθεί ο έλεγχος του υδρομέτρου.

Αντικατάσταση υδρομέτρου

Ο κύριος του υδρομέτρου προσκομίζοντας την ένδειξη από το παλιό υδρόμετρο ,τον αριθμό του νέου υδρομέτρου συμπληρώνει την αίτηση στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ.

Η διαδικασία της αλλαγής υδρομέτρου πραγματοποιείται με δική του ευθύνη και υποχρέωση και όχι από συνεργείο της ΔΕΥΑΔ.

Για όλα τα κόστη τα οποία προκύπτουν στις παραπάνω σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΔ ,ενημερώνεστε με τους ενδεδειγμένους τρόπους επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΔ στο τηλέφωνο 2521038260.