Αποτελέσματα

Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα στρατηγικά αποτελέσματα που επιδιώκονται με την Πράξη είναι:

  • Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με άμεσα οφέλη για όλη την Κοινότητα της Δράμας.
  • Περιορισμός των εκπομπών CO2 σημαντικά.
  • Υιοθέτηση νέων προοπτικών σε επίπεδο επιχειρηματικότητας τόσο με τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και παρεμβάσεων όσο και με την αντίστοιχη ενασχόληση και εξειδίκευση προσωπικού εργασίας.

Οι βασικοί Δείκτες της Πράξης είναι:

  • Με μια εκτίμηση για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% από το Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας ΕΕΛ, θα υπάρχει ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 75 MWh που μεταφράζεται σε μείωση λειτουργικού κόστους κατά 7,500€/έτος.
  • Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους από τον Περιμετρικό Οδοφωτισμό ανέρχεται στις 9.358,69 ευρώ.
  • Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους από τον Φωτοβολταϊκό σταθμό ανέρχεται στις 28.288,67 ευρώ.

Οι εκτιμώμενοι αναλυτικοί Δείκτες της Πράξης είναι οι εξής:

  • Εκτιμώμενη Αύξηση Παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας (MWh/έτος): 10,46
  • Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh/έτος): 340,20
  • Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση Εκπομπών CO2 (t): 302,22
  • Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Κόστους (€/έτος): 38.757,51