Δικαιολογητικά για Σύνδεση με το Δίκτυο Ύδρευσης

Πώς γίνεται νέα σύνδεση υδροληψίας

Για νέα σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, για Εργοταξιακή ή Οριστική παροχή ή μεταφορά Εργοταξιακής σε Οριστική παροχή πρέπει να γίνεται η διαδικασία από τον ιδιοκτήτη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σύνδεση είναι:

  • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης που δίνεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ με όλα τα στοιχεία του νέου καταναλωτή (ταυτότητα, ΑΦΜ), το οποίο πρωτοκολλείται από την υπηρεσία μας και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας.
  • Θεωρημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Υπηρεσία για την Εργοταξιακή ή Οριστική παροχή.
  • Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών ακολουθεί αυτοψία και προγραμματισμός εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., κατασκευάζεται η παροχή, κοστολογείται και μετά την εξόφληση του κόστους κατασκευής από τον ιδιοκτήτη, τοποθετείται το υδρόμετρο.