Το Πρόγραμμα

Η Ταυτότητα της Πράξης

Το Πρόγραμμα Gr-Energy

Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΑ), Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε «ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού» και επιδιώκει την «βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» μέσω της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης επίδρασης των ανωτέρω αποτελεσμάτων στους φορείς και τις ομάδες-στόχους.

Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος λειτουργούν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση των Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων και Υποδομών στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και της βελτίωσής της ΕΑ σε δημόσιες κοινωνικές υποδομές της χώρας, λειτουργώντας ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων μας. Παράλληλα, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της βελτίωσής της ΕΑ.

Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΥΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Δράμας καθώς αντιλαμβάνεται την προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ως την αναγκαία προϋπόθεση για την άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων, φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν οργανισμό πρωτοπόρο στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, η μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος που εμπνέεται από τις αρχές και πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί για τη ΔΕΥΑ στρατηγική προτεραιότητα.

Ο περιορισμός της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η συνακόλουθη μείωση του κόστους λειτουργίας της ΔΕΥΑΔ δημιουργούν δυνατότητες και προοπτικές στην τοπική κοινωνία, η οποία συνεχώς εξοικειώνεται με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης.