Βιολογικός Καθαρισμός

Η ΔΕΥΑΔ έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία τον Βιολογικό Καθαρισμό, μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ΒΟ05 και τα ιοντικά παράγωγα (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, θειικά) βρίσκονται σε τιμές πολύ κατώτερες των επιτρεπομένων με βάση τη νομοθεσία. Αιωρούμενα στερεά δεν ανιχνεύονται. Το δε ρΗ βρίσκεται σε ιδανικές τιμές (μεταξύ 8 και 8,2). Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιτευχθεί μετά από καθημερινή παρακολούθηση και επίβλεψη της λειτουργίας της μονάδας, με τακτικούς εργαστηριακούς ελέγχους και με διορθωτικές παρεμβάσεις του τεχνικού και εργαστηριακού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.