Δικαιολογητικά για Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Πώς γίνεται η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο

Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης που δίνεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ με όλα τα στοιχεία του νέου καταναλωτή (ταυτότητα, ΑΦΜ), το οποίο πρωτοκολλείται από την υπηρεσία μας και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας.
  • Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και διάγραμμα κάλυψης. Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται οικοδομικής αδείας, χρειάζεται βεβαίωση από ιδιώτη Μηχανικό για το εμβαδό της οικοδομής.
  • Αυτοψία παρουσία του ιδιοκτήτη και υπόδειξη του σημείου σύνδεσης. Όπου είναι εφικτό η σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο προπληρώνεται με την κατάθεση της αίτησης, διαφορετικά κοστολογείται μετά την αυτοψία.