ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “Αναλώσιμα υλικά και υλικά ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2024 ”

deltio-tupou-02-12-22-post-blog-850x550

Ημερομηνία:

Κατηγορία:


ΘΕΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “Αναλώσιμα υλικά και υλικά ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2024 ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, κατ άρθρο) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Αναλώσιμα
υλικά και υλικά ύδρευσης - αποχέτευσης έτους 2024 ”, προϋπολογισμού 99.455,69 ευρώ και Φ.Π.Α. 23.869,36€.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αύξων αριθμό συστήματος 349595 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10-05-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στo email της Επιχείρησης: deyad.tm2@gmail.com

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας

 

Παπαδόπουλος Γιώργος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα